Hogwart w Żaganiu uhonorowany w ogólnopolskim konkursie! To naprawdę zadbany zabytek!

Małgorzata Trzcionkowska
Małgorzata Trzcionkowska
Żagański Hogwart, czyli żagańskie szkoły muzyczne
Żagański Hogwart, czyli żagańskie szkoły muzyczne Jan Mazur
Dawny szpital księżnej Doroty, obecnie siedziba żagańskich szkół muzycznych nazywany jest Hogwartem, dzięki swojej wyjątkowej urodzie. Budynek otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Zabytek zadbany", w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków.

Nagrodę w poniedziałek 14 listopada 2022 odebrał dyrektor placówki Hubert Dziedzic, podczas uroczystej gali w Centrum Konferencyjnym Foksal w Warszawie.
Szkoła, czyli żagański Hogwart została wyróżniona w kategorii: adaptacja obiektów zabytkowych, z poszanowaniem historycznego materiału, z dbałością o zachowanie i uczytelnienie substancji zabytkowej, detalu i wystroju historycznego.
- Gratulując wyróżnionym i laureatom, chcielibyśmy podziękować tym, dzięki którym Szpital św. Doroty odzyskał blask i stał się nową bazą żagańskiej szkoły muzycznej - zaznacza H. Dziedzic.

Dawny szpital w Żaganiu, teraz szkoły muzyczne

Szkoła w nowej siedzibie zaczęła pracować w tym roku (2022). Po gruntownym remoncie. Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową i adaptacją poszpitalnego zespołu budynków na potrzeby PSM I i II stopnia w Żaganiu” dotyczyło 3 budynków znajdujących się na terenie przy ul. Żelaznej 1 w Żaganiu. Inwestorem był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie kierowanym przez dr. Zdzisława Bujanowskiego. Bezpośredni nadzór nad realizacją projektu sprawowali pracownicy Centrum Edukacji Artystycznej. Prace adaptacyjno – modernizacyjne zrealizowano w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Biuro Projektowe PANTA RHEI oraz arch. Michała Lewińskiego z Poznania. Prace budowlane wykonało Konsorcjum firm z liderem Orlikonem. Nadzór inwestorski nad realizacją prac sprawowali mgr inż. Ewa Milewska-Mrożek oraz mgr Tomasz Filar – nadzór konserwatorski. Nad realizacją całości zadania czuwała dr Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Prestiżowy konkurs

- Wszystkim serdecznie dziękujemy. Nie sposób jednak wymienić wszystkich, którzy z zaangażowaniem włączyli się w realizację tego trudnego zadania - dodaje dyrektor.
W 2022 r. do konkursu zgłoszono 100 zabytków, po ocenie formalnej zakwalifikowało się 88 obiektów z 16 województw. Zgłoszenia oceniane były w następujących kategoriach:

 • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
 • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
 • Adaptacja obiektów zabytkowych
 • Architektura i budownictwo drewniane
 • Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne)
 • Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

W każdej z kategorii (z wyjątkiem kategorii specjalnej) jury konkursu nominowało maksymalnie cztery obiekty, z których wyłoniło laureata i maksymalnie trzech wyróżnionych.

Laureaci i wyróżnieni w knkursie "Zabytek zadbany"

 • Laureatem konkursu „Zabytek Zadbany” w kategorii „Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu” została gmina Złoty Stok za prace przy Mauzoleum rodu Guttlerów w Zotym Stoku. Gmina otrzymała nagrodę za powstrzymanie procesu destrukcji obiektu i przywrócenie pamięci o zmarłych.

Wyróżnienia otrzymali:

 • gmina Brzeg za prace przy ratuszu w Brzegu, za utrwalenie zabytkowej materii i przywrócenie zabytku przestrzeni miejskiej w jego renesansowej szacie, poprzedzone wykonaniem rzetelnych badań konserwatorskich.
 • Rektorat kościoła świętego Jana Chrzciciela w Gnieźnie za prace przy kościele rektorskim św. Jana Chrzciciela w Gnieźnie.
 • Ogród zoologiczny we Wrocławiu za prace przy budynku ptaszarni, altanie nad stawem, murze ogrodzeniowym - zespołem obiektów zoo we Wrcławiu.

Laureatem konkursu „Zabytek Zadbany” w kategorii „Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu” została gmina Tarnów za prace przy cmentarzu z okresu I wojny światowej w Błoniu za kompleksowy charakter prac, które objęły wszystkie elementy cmentarza – nagrobki, ogrodzenie, ukształtowanie terenu, zachowanie autentyzmu formy i układu przestrzennego, za wzorowy charakter działań na każdym etapie prac, dbałość o historyczną zieleń oraz autentyzm kompozycji przestrzennej.

Wyróżnienia, w tej kategorii konkursu, otrzymali:

 • Gmina Cedynia za prace przy wieży widokowej wraz z otoczyniem w Cedyni, za przywrócenie i udostępnienie punktu widokowego z zachowaniem wartości historycznych wieży i otoczenia, stanowiących istotny element krajobrazu kulturowego miasta.
 • Gmina Dobra za prace przy lapidarium na dawnym cmentarzu ewangelickim w Dołujach za uczytelnienie układu kompozycyjnego dawnego cmentarza wraz z konserwacją nagrobków i wykreowanie symbolicznego łącznika między dawną a współczesną społecznością lokalną.
 • Zarząd budynków komunalnych w Krakowie za prace przy forcie pancernym nr 52 A "Łapianka" w Krakowie za utrwalenie kompozycji historycznej dzieła architektury militarnej, z przywróceniem oryginalnego ukształtowania i pokrycia terenu, z użyciem tradycyjnych technik ziemnych i nasadzeń.

Laureatem konkursu „Zabytek Zadbany” w kategorii „Adaptacja obiektów zabytkowych” zostałaspółka Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna za prace przy kamienicy przy ul. Rycerskiej 10 w Gdańsku, za wzorcowo wykonaną restaurację kamienicy z zachowaniem najwyższych standardów konserwatorskich.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Gmina Pruszcz Gdański za prace przy domu Wiedemanna, za zachowanie historycznej formy przy wprowadzeniu nowej funkcji edukacyjnej i wystawienniczej oraz umiejętne dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie za prace przy synagodze, obecnym budynku biblioteki za harmonijne powiązanie nowej funkcji z pierwotnym charakterem wnętrza dawnej synagogi i zachowanie wysokich standardów prac konserwatorskich.
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Żaganiu za prace przy dawnym szpitalu, obecnie budynku szkoły.

Laureatem konkursu „Zabytek Zadbany” w kategorii "Architektura i budownictwo drewniane" została gmina Pyzdry za prace przy domu podcieniowym, za uratowanie ostatniego, drewnianego, podcieniowego domu wschodniej Wielkopolski, będącego świadectwem tradycji rzemiosła tkackiego w Pyzdrach. Prace konserwatorskie zostały przeprowadzone z pietyzmem, poszanowaniem oryginalnego detalu oraz konstrukcji. Dzięki temu zachowano obiekt o niezwykłej wartości dla miasta i tożsamości kulturowej jego mieszkańców.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach za prace przy cerkwi grekokatolickiej świętych Kosmy i Damiana w Bratnem za wzorowe utrzymanie i konserwację zabytku architektury drewnianej, który pełni ważną funkcję społeczną. Należy podkreślić poprawność przyjętej metody działania, których podstawą były badania konserwatorskie.
 • Gmina Markowa za prace przy chacie Jana Raka w Husowie za prace prowadzone z pełnym poszanowaniem autentyzmu przy użyciu tradycyjnych technik oraz pietyzm w zachowaniu oryginalnych elementów wystroju i wyposażenia. Należy podkreślić stałą dbałość lokalnej społeczności o utrzymanie i zachowanie obiektu.
 • Parafia rzymskokatolicka Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny w Starymgrodzie za prace przy kościele.

Laureatem konkursu "Zabytek Zadbany" w kategorii "Zabytki techniki" została spółka Stocznia Cesarska Development za prace przy dawnej remizie.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Spółka PKP za prace przy dworcu w Białymstoku.
 • Miasto Chorzów za prace przy Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.
 • Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi za prace przy udynku Białej Fabryki.

W kategorii specjalnej konkursu "Zabytek Zadbany" za „Właściwe użytkowanie i stałą opiekę nad zabytkiem zostaje przyznana nagroda ex aequo dwóm laureatom:
Spółce Zamek Książ w Wałbrzychu oraz Właścicielowi Kamienicy przy ul. Kościuszki 14 w Częstochowie.

 • Właściciel Kamienicy przy ul. Kościuszki 14 w Częstochowie otrzymał nagrodę za długoletnią, właściwą opiekę nad zabytkiem, regularne podejmowanie prac konserwatorskich i remontowych, wykonywanych z dbałością o zachowanie oryginalnych elementów wyposażenia. Jury szczególnie doceniło wyróżniającą się postawę właściciela, konsekwencję i wrażliwość na wartości zabytkowe obiektu.

Laureaci konkursu otrzymali tablice "Zabytku Zadbanego" do oznakowania obiektów. Tablice ze znakiem Błękitnej Tarczy – symbolem ochrony zabytków w Polsce, który został zaprojektowany przez Jan Zachwatowicza, jednego z największych polskich konserwatorów zabytków, jest znakiem ochrony określonym w Konwencji Haskiej z 1954 roku, dotyczącej ochrony dóbr kultury w razie wojny.

Laureatem konkursu „Samorząd Dla Dziedzictwa”, w kategorii duże i średnie gminy miejskie, zostało miasto Kalisz. Jury szczególnie doceniło kompleksowe podejście miasta do kwestii dziedzictwa kulturowego, uwzględniające dziedzictwo materialne i niematerialne, podjęcie wielowymiarowych działań oraz konstruktywną współpracę z różnymi podmiotami.

Wyróżnienie, w tej kategorii, otrzymało miasto Zabrze. Zabrze zyskało uznanie Jury za umiejętne dostrzeżenie wartości obiektów zabytkowych i związanego z nimi dziedzictwa niematerialnego, wykorzystanie potencjału dziedzictwa do rozwoju gminy oraz aktywizację społeczną w oparciu o to dziedzictwo.

W kategorii małe gminy miejskie wyróżnienie w konkursie otrzymało miasto Lubawa. Jury doceniło dobrze opracowany, konsekwentnie wdrażany i odpowiednio monitorowany program opieki nad zabytkami miasta, uwzględniający potencjał dziedzictwa materialnego i niematerialnego, wykorzystujący miejsca zabytkowe jako przestrzenie publiczne i turystyczne stymulujące rozwój lokalny. W tej kategorii nie został przyznany tytuł laureata.

W kategorii gminy miejsko-wiejskie i wiejskie tytułu laureata otrzymała gmina Toszek. Jury szczególnie doceniło dobrze zaplanowany i konsekwentnie wdrażany, różnorodny i wieloaspektowy program ochrony zabytków z potencjałem do kontynuacji. Program umożliwia rozwój gminy na wielu obszarach: wizerunkowo-promocyjnym, turystycznym, edukacyjnym i integracyjnym.

Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz tablice pamiątkowe. Nagrodami głównymi dla laureatów konkursu są filmy promujące dziedzictwo kulturowe gmin wyprodukowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy, mamy przekonanie, że ich praca będzie cenną inspiracją dla kolejnych właścicieli zabytkowych budynków. Podziękowania należą się również wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w realizację konkursu. Niezwykle cenny jest wkład merytoryczny i wsparcie konserwatorów zabytków, na różnych szczeblach administracyjnych oraz pracowników NID zaangażowanym w ocenę wniosków, przeprowadzenie wielu wizji lokalnych, przygotowanie opinii oraz prowadzenie sekretariatów konkursów.

Czytaj również na naszym portalu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Jak dogadać się z dorastającym nastolatkiem?

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na zagan.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie